Shipping
SHIPPING & HANDLING CHART
    Zone 1, 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
15 Ducks $   9.84 $  10.94 $ 12.03 $ 14.22 $ 15.26 $  16.41 $ 18.59
25 Ducks $ 10.94 $  12.03 $ 14.22 $ 17.50 $ 18.59 $ 19.69 $ 21.92
50 Ducks $ 16.41 $  18.59 $ 20.82 $ 29.79 $ 34.44 $ 38.21 $ 44.14
100 Ducks $ 21.88 $  27.35 $ 31.76 $ 43.23 $ 50.68 $ 56.90 $ 67.94
 
8 Goslings $   9.84 $  10.94 $ 12.03 $ 14.22 $ 15.31 $  16.41 $ 18.59
16 Goslings $ 14.22 $ 15.31 $ 16.41 $ 21.88 $ 23.01 $ 24.10 $ 27.35
32 Goslings $ 17.50 $ 20.82 $ 21.93 $ 29.79 $ 34.44 $ 38.21 $ 44.14
64 Goslings $ 24.10 $ 30.68 $ 35.08 $ 43.23 $ 50.68 $ 56.90 $ 67.44
 
25 Chicks $   9.84 $  10.94 $ 12.03 $ 14.22 $ 15.31 $  16.41 $ 18.59
50 Chicks $ 14.22 $ 15.31 $ 16.41 $ 21.88 $ 23.01 $ 24.10 $ 27.35
100 Chicks $ 19.69 $ 22.47 $ 27.35 $ 29.79 $ 34.44 $ 38.21 $ 44.06
200 Chicks $ 27.35 $ 31.76 $ 40.56 $ 43.23 $ 50.68 $ 56.90 $ 67.44
 
30 Pheas, Guineas, Bantams $   9.84 $  10.94 $ 12.03 $ 14.22 $ 15.31 $  16.41 $ 18.59
60 Pheas, Guineas, Bantams, Chukars $ 14.22 $ 15.31 $ 16.41 $ 21.88 $ 21.97 $ 24.10 $ 27.35
120 Pheas, Guineas, Bantams, Chukars $ 18.59 $ 21.88 $ 26.90 $ 29.79 $ 34.47 $ 38.21 $ 44.14
 
15 Turkeys $   9.84 $  10.94 $ 12.03 $ 14.22 $ 15.31 $  16.41 $ 18.59
25 Turkeys $ 10.94 $  12.03 $ 14.22 $ 17.50 $ 18.59 $ 19.65 $ 21.92
50 Turkeys $ 16.41 $  18.59 $ 20.82 $ 29.79 $ 34.44 $ 38.21 $ 44.14
100 Turkeys $ 21.88 $  27.35 $ 31.76 $ 43.27 $ 50.68 $ 56.90 $ 67.44
 

Email Us: ridgwayegg@aol.com